محرم

 

دوباره در سرم شور جنون است
دوباره بر مشامم بوی خون است
فقط رمز ورود عشق بازی
حروف حا و سین و یا و نون است
***
دوباره اشک ها، سامان گرفته
مصیبت، راه بی پایان گرفته
برای گریه بر لب های خشک است
دو چشم ابر اگر باران گرفته

 

التماس دعا

/ 1 نظر / 24 بازدید
عمه

بازاین چه شورش است که درخلق عالم است[ناراحت]